Home >

Lid Raad van Toezicht ‘Financiën/ Bedrijfsvoering’

Locatie

Venlo

Publish date

01-01-2021

Publish end date

04-03-2021

Naam organisatie

Vertrouwelijk

Bedrijfsprofiel

Fortior is een stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk basis- en speciaal basisonderwijs alsmede Montessorionderwijs in de stadsdelen Venlo, Arcen en Velden. De stichting telt 13 scholen met ongeveer 2600 kinderen en is werkgever voor circa 300 personeelsleden.

De missie van Fortior is het begeleiden van leerlingen tot zelfbewuste en gelukkige jonge mensen, die succesvol zijn in het voortgezet onderwijs en met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde toekomst.

In juni 2020 is het Strategisch Beleidsplan 2020-2024 vastgesteld en goedgekeurd. Deze heeft als basis het doorzetten van de ingezette weg van het voorgaande Strategisch Beleidsplan 2016-2020. In de speerpunten ‘Eigenaarschap’, ‘samenwerken’ en ‘eigentijds’ zijn aandachtspunten uitgewerkt voor zowel de kinderen als de professionals. Om de missie te realiseren, is als eerste uitgangspunt genoemd het centraal stellen van de ‘professionele mens’ ofwel de leerkracht.

Fortior werkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Fortior voert het toezicht uit op een betrokken wijze en met een afstand die bij een gezonde relatie tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht hoort.  Zij gaan daarbij uiteraard uit van het good governance principe met een helder onderscheid in taken en bevoegdheden tussen bestuur en toezichthouder.

Vanwege het aflopen van zittingstermijnen en om mee te gaan in gewenste strategische koers, heeft de Raad van Toezicht behoefte aan een Lid Raad van Toezicht belast met 'Organisatieontwikkeling.

Functie omschrijving

Leden van de Raad van Toezicht dienen doel en grondslag van de stichting te onderschrijven. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting, het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en is werkgever van het CvB.

De Raad van Toezicht vergadert 6-7 keer per jaar. Daarnaast treden leden van de Raad op hun competentiegebieden in 2-3 keer per jaar op als sparringpartner voor het College van Bestuur, via een aantal specifieke commissies op het gebied van Bedrijfsvoering & Finance, Organisatieontwikkeling, Werkgeverschap en HR & Onderwijskundige Zaken. Ook zijn er ieder jaar schoolbezoeken en netwerkbijeenkomsten waar de aanwezigheid van de Raad van Toezicht wordt verwacht.

Het beoogde lid ‘Financiën/ Bedrijfsvoering’ heeft bij voorkeur een bedrijfseconomische dan wel bedrijfskundige achtergrond en heeft affiniteit met Finance & Control, Compliance en ICT-ontwikkelingen. Gezien de lokale aanwezigheid en maatschappelijke verankering van Fortior in de gemeente Venlo, gaat de voorkeur uit naar kandidaten die in de regio Venlo wonen.

Wij vragen

Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht (RvT) bevat de volgende aspecten:

 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand;
 • Het vermogen en de attitude om het Collegevan Bestuur (CvB) met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de CvB te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de CvB voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid.

COMPETENTIES EN EIGENSCHAPPEN
Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de toezichthouder van belang, in de zin van eigenschappen die passen bij de persoonlijkheid van de toezichthouder. Deze kunnen worden weergegeven in de volgende competenties:

 • Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend;
 • Doorgrondend, analytisch;
 • Blanco denkend, proactief, eigenwijs, onafhankelijk;
 • Scherp, moedig, doortastend, kritisch;
 • Communicatief sterk;
 • Vermogen tot zelfreflectie;
 • Maatschappelijke verankering.

Het is van belang dat de individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich wil blijven ontwikkelen. Naast deze persoonlijke verantwoordelijkheden en specifieke toegevoegde waarde is ook zijn rol als teamspeler binnen de RvT van groot belang. De effectiviteit van RvT is hier namelijk in belangrijke mate van afhankelijk.

Wij bieden

De benoeming is voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens vier jaar. De vergoeding die de leden van de RvT jaarlijks ontvangen past binnen de kaders van de WNT.

Sollicitatieprocedure

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk zondag 10 januari 2021 worden ingestuurd. De 1e gesprekken vinden in week 2 en 3 plaats.


Solliciteren

Bekijk

onze nieuwste vacatures
Venlo
Omgeving Venlo
Omgeving Venlo
Snel solliciteren

Interessante vacature? Vul uw e-mail adres in en upload een CV om direct te solliciteren!

CAPTCHA Image Veiligheidscode vernieuwen Veiligheidscode uitspreken
Venlo Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.